Όροι χρήσης

Αυτοί είναι οι Γενικοί Όροι Χρήσης που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του www.propathlima.gr. O επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπου propathlima.gr.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κάθε πληροφορία, εικόνα, λογότυπο, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα www.propathlima.gr αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Ακρίβεια στοιχείων

Το ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ αναλαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα www.propathlima.gr να είναι αξιόπιστα. Το ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ ωστόσο δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών. Το ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Περιορισμός ευθύνης

Το ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, να μεταβάλλει και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή του παρόντες όρους.

Οι υποχρεώσεις των χρηστών της ιστοσελίδας

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της σελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ‘ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ’ και την αναφορά της πηγής προέλευσης. Για κάθε χρήση του περιεχομένου της σελίδας από τρίτους κατά τρόπο παράνομο, αθέμιτο, ψευδή, συκοφαντικό και αναληθή το ‘ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ’ δε φέρει ουδεμία ευθύνη και σε καμία περίπτωση δε δύναται να νοηθεί ότι έχει παράσχει τη συναίνεσή του προς τούτο.

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.